Wat ? | Waar en Waarom ?

Kunst als een monument in Spoorwijk als symbool van de overgang van Oud naar Nieuw Spoorwijk.

Er is al heel wat Kunst in Spoorwijk. Zo blijkt wel bij een Wijk-Kunst-Wandeling:     

De Keet.                       Hof van Heden

            Parkje Hof van Heden

                Jaap van Heijst uit de   Oltmanstraat       Jaap van Heijst uit de Oltmanstraat

Er is veel onbekend talent in de wijk.

------------------------------------------------------------------------- 

Voorbeelden

--------------------------------------------------------

ROTTERDAM, vrijdag 15.10.1999

'Shrab oe shoef': drink en bewonder. Onder dit motto wordt vandaag het Rotterdamse Noordplein officieel verrijkt met een Marokkaanse fontein: een waar kunstwerk dat zo'n half miljoen steentjes telt, één voor één met de hand vervaardigd en ingelegd. 

De fraaie fontein, waarin circa een half miljoen steentjes zijn verwerkt.

Klik en kijk naar de foto: http://archief.telegraaf.nl/artikel.fpl?id=158045&pagina=0&query=fontein&alleenrecent=&bron=archief_html 

Ook een inspirerend voorbeeld: http://www.berkman-janssens.nl/

--------

Oplevering Kunstwerk Spoorwijk, Den Haag
2008 - In opdracht van SKiB en woningbouwvereniging Vestia realiseert Berkman-Janssens in  Spoorwijk te Den Haag een kunstwerk wat als ontmoetingsplek voor de buurt fungeert.  De wensen en ideeën van de buurtbewoners zijn reeds geïnventariseerd. Verwachte oplevering is 2009.

 

Aan de bewoners van Spoorwijk en alle belangstellenden.

 

Betreft: Kunstwerk in Spoorwijk/presentatie sportprogramma MooiLaak

                                                                                                Den Haag, 4 juni 2007

Beste bewoner van Spoorwijk en belangstellende,

 

Sinds 2004 heeft de Bewonersorganisatie Spoorwijk geluiden opgevangen van bewoners in Spoorwijk, die graag een kunstwerk in de wijk willen. Een kunstwerk dat aandacht geeft aan het bijzondere van Spoorwijk, namelijk dat ze ondanks de verschillen in cultuur, elkaar steunen en vreedzaam naast elkaar wonen en leven.

 

Sindsdien is er binnen de Bewonersorganisatie een Werkgroep Kunstwerk actief, zij hebben sKiB gevraagd de coördinatie en organisatie van het kunstwerk op zich te nemen. In overleg met de werkgroep zijn kunstenaarsduo Berkman en Janssens gevraagd voor de uitvoering van het kunstwerk. Het kunstwerk zal in stand worden gebracht in overleg met de werkgroep.

 

Het plan is om op Alberdinck Thijmplein een kunstwerk met water te realiseren dat uiting geeft aan:

 • De trots van de bewoners van Spoorwijk voor hun wijk.
 • Het proces van de overgang van oud naar nieuw Spoorwijk. Betere en ruimere huizen.
 • De verdraagzaamheid van de bewoners van Spoorwijk in het gehele stadsvernieuwingsproces.
 • De vele nationaliteiten en culturen die de wijk rijk is en die naast elkaar leven. De multiculturele wijk.
 • SAMENLEVING’. Elkaar nodig hebben.
 • Verdraagzaamheid.
 • “Een bron van leven”, onze oorsprong.

 

Wij willen graag hetgeen bereikt is met u delen en we zijn benieuwd naar uw ideeën over een kunstwerk. Daarom nodigen we u uit tot het bijwonen van een informatie avond, die gehouden zal worden op

 

Dinsdag 12 juni 2007 19.30 uur in gebouw De Wissel

 

Na een inleiding over de plannen en de mogelijkheden, kunt u kennismaken met de beoogde kunstenaars en krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Aan het einde van de avond wordt u in staat gesteld uw mening kenbaar te maken door het invullen van een enquête.

 

Na de presentatie van het Kunstwerk zal Jolanda Wagener van Stichting MooiLaak met groot plezier het nieuwe sportprogramma voor Spoorwijk presenteren. Er staan vele nieuwe projecten op stapel en daar zit vast en zeker ook wel iets van uw gading bij. j.wagener@stichtingmooi.nl

 

Met vriendelijke groet,

Namens Bewonersorganisatie Spoorwijk                         

Ria Groot, secretaris                    

 

Voor meer informatie over:

Stichting Kunst in Beeld (sKiB): www.skib.org

Kunstenaarsduo Berkman en Janssens: www.berkman-janssens.nl

                   Prijsvraag onthulling Integratie monument in Nieuw Spoorwijk.

Spoorwijk Maart 2005 - Tijdens de recente stadsgesprekken is gebleken dat er ook in Spoorwijk behoefte bestaat om meer te gaan werken aan het Samenwerken. Ook is er in onze  stadsvernieuwingwijk inmiddels veel veranderd.  Huizen zijn gesloopt en de nieuwe woningen van fase 1  zijn opgeleverd. Fase 2 heeft zich al aangekondigd middels de  “Grote gaten”. 

Er zijn bewoners vertrokken en via de welkomspakketten hebben we de nieuwe bewoners mogen verwelkomen.  De trein van Spoorwijk  is al weer een tijdje op weg naar de volgende halte en wel halte  Nieuw Spoorwijk.  

 

Voor ons een mooie gelegenheid om te komen met een unieke prijsvraag waar iedereen aan kan deelnemen.  Onze wijk is een mooi voorbeeld in Den Haag van een Multicultureel wijk. Vandaar dat een Multicultureel gedenkteken in het licht van integratie zich hier prima voor leent.

 

“Wat kan ik doen?” Zal jij je afvragen!

Werk een ideetje uit in de vorm van een nieuwe speeltuin, een monument in de wijk, beelden in de wijk, beschilderingen, plantenbakken, zitbankjes, wijkreclameborden, digitale muurkrant in de wijk etc.

 

Stuur vervolgens simpelweg je idee naar de bewonersorganisatie BOS, De Wissel  Betsy Perkstraat 14

 

Via een jury met bekende Hagenaars zullen we de ideeën beoordelen op haalbaarheid en originaliteit. Middels een mooie prijs zal de winnaar feestelijk bekend worden gemaakt.  Met de nodige publiciteit zal dan het gedenktekens worden onthuld.
 

  Plan van Aanpak “Kunstwerk in Spoorwijk”

  Brainstorm 3 mei

-          Bevolking Spoorwijk bestaat voornamelijk uit Marokkanen, Turken, Surinamers, Hollanders

-          Ramazan heeft een concreet idee voor een kunstwerk bestaande uit een fontein dat opgebouwd is uit 4 gearmde figuren en een fonteinbak, waarin de kleuren van verschillende nationaliteiten gesymboliseerd wordt. De fontein staat symbool voor de bron van leven – de omarming staat symbool voor het elkaar nodig hebben – elkaar stimuleren en helpen

-          Jan Hunck kent kunstenaars die wonen in Spoorwijk: bij de Keet en in de Hildebrandstraat en kunstenaar De Poort

-          Jan Hunck weet dat in Transvaal kunstwerken zijn gerealiseerd door Optrek, dat samenwerkt met STROOM

-          Laurens Venderbos kent een kunstenaar, die werkt bij STROOM

-          Tineke van Nimwegen zou het idee van een kunstwerk in de Haagse politiek kunnen “verkopen”.

-          Eventueel kunnen we subsidie aanvragen bij de gemeente via de stadsdeelcoördinator

-          Ander idee is het organiseren van een burgerinitiatief

-          Ramazan kent een vergelijkbaar monument in Rotterdam

-          Laurens komt met het idee om kunstzinnige mensen in Spoorwijk te pushen om ideeën voor een kunstwerk te bedenken

-          Het ontwerp van een definitief kunstwerk zou kunnen bestaan uit de samensmelting van verschillende ideeën

-          De prijsvraag in de Spoorwijzer heeft tot nu toe nog geen inzendingen opgeleverd

-          Als plaats voor het kunstwerk wordt gedacht aan het Alberdinck Thijmplein

 

Bespreking 17 mei

Aanwezig: naast Jan, Ramazan, Laurens ook de kunstenaars Jaap van Heijst (Oltmansstr 33) Dymphna Faas en Roos van Osnabrugge van de stichting Kunst in Beeld (www.skib.org).

·         Na een voorstelrondje laat Jaap zijn prototype van een kunstwerk zien: een multiculturele ooievaar

·         Dymphna en Roos vertellen over hun ervaringen met het realiseren van een kunstwerk (Schilderswijk / Schilder de Bockstraat):

§         De stichting Kunst in Beeld is opgericht om kunst in achterstands- en vernieuwingswijken mogelijk te maken.  In tegenstelling tot Stroom is SKIB opgericht om blijvende (geen tijdelijke) kunstwerken mogelijk te maken.

§         Belangrijk is bij het ontwerpen van een kunstwerk rekening te houden met het onderhoud wat na de realisatie nodig zal zijn. Een fontein bijv zal extra beheerskosten nodig hebben voor het onderhoud (misschien door STIO-LAAK te verzorgen) en zal ca € 50.000,-  extra kosten. Bovendien kan een fontein alleen in de maanden mei t/m september spuiten.

§         In LAAK is een kunstwerk gerealiseerd voor ca € 45.000,- ex BTW

§         SKIB is bereid het Plan van Aanpak te maken; zij doen dit met een “succesgarantie” (no cure no pay). Belangrijk daarbij is (en begeleiding door SKIB is mogelijk bij):

§         de aandacht voor de bewonersbetrokkenheid

§         begeleiding van de bewoners (bijv voorlichting op scholen over de symboliek van het kunstwerk)

§         het waarom van een kunstwerk in de wijk

§         de benodigde (bouw en andere)vergunningen

§         welstandscommissie

§         wat de financiering betreft:

§         st 1818 is hiervoor een goede partij , maar die eist wel dat er meer zijn die meebetalen

§         uit de financiering stadsvernieuwing (hierover gaat weth Norder)

·         SKIB is van mening dat het idee voor het kunstwerk redelijk goed beschreven staat in het vorig verslag. Zij adviseren nog eens goed na te denken of het kunstwerk per se een fontein moet zijn en daarna de doelstelling – het waarom en de richtlijnen voor het ontwerp in een document vast te leggen.

·         Het idee om vervolgens een wedstrijd uit te schrijven waarbij 5 kunstenaars hun ideeën kunnen geven over een ontwerp is een goede optie.

·         Jan maakt de vergadering attent op zijn gestarte website: www.spoorwijk.zijnwij.nl

 

Bespreking 21 juni

Aanwezig zijn: Jan, Ramazan, Laurens ook de Surinder (aan het eind) Dymphna Faas en Roos van Osnabrugge van SKIB.

 

 1. Samenwerking BOS-SKIB

De BOS moet officieel de opdracht geven aan SKIB om het proces te begeleiden. Hiervoor zal SKIB een samenwerkingsovereenkomst opstellen.

SKIB werkt op basis van no cure-no pay, dus als het kunstwerk er niet komt, dan zal er niets betaald worden aan SKIB.

SKIB brengt in rekening: gewerkte uren, onkosten (reiskosten en buro-kosten)

SKIB wil 1 contactpersoon namens de BOS-Werkgroep

SKIB wil zo weinig mogelijk vergaderen

BOS is verantwoordelijk voor de relatie met de buurtbewoners (informeren over het kunstwerk en daarbij SKIB en kunstenaar zelf bij betrekken- bijv d.m.v. een informatie-avond met de wethouder erbij)

 

 1. Voorwaarden

Voor de realisatie gelden onderstaande voorwaarden:

  • Het beheer van het kunstwerk moet goed geregeld worden (normaliter door het buurtbeheerbedrijf; dit komt onder bij de dienst Stadsbeheer, maar die hebben geen budget voor het beheren van fonteinen)
  • Er moet besloten worden wie eigenaar van de fontein gaat worden (Opties: Beheergroep? Vestia? Gemeente Den Haag?)
  • Goede zaak als een raadslid het idee voor een kunstwerk adopteert (Tineke van Nimwegen ?? (zij is enthousiast voorstander); zij stelt als voorwaarde dat er voldoende draagvlak voor een kunstwerk is bij de bewoners

 

 1. Financiering

SKIB schrijft de fondsen aan en beheert de ontvangen subsidies en doet de fondsverantwoording

De kosten voor de BOS zullen gefinancierd worden uit de subsidies.

 

 1. Werkzaamheden SKIB

Onder het kopje “samenwerking” staan al veel punten aangegeven die SKIB doet.

Allereerst zal SKIB een format toezenden voor een projectplan. Dit dient door de werkgroep ingevuld te worden en zal gebruikt worden voor het aanschrijven van de fondsen.

Overige werkzaamheden SKIB :

·         Aansturen kunstenaar(s) (ondermeer opdracht geven)

·         Vergunningen aanvragen

·         Onderhouden contacten met gemeente / wethouders / fondsen / ACOR

·         Bewaken voortgang

·         Doen samen met BOS de onthulling van het monument / kunstwerk

·         Afstemmen met BOS: persberichten en toespraken

 

 1. ACOR

ACOR is de Advies Commissie Openbare Ruimten. Zij is in 1e instantie niet positief vanwege de beheersproblematiek van een fontein, waar nog geen standaardprocedure in voorziet.

 

 1. Kunstenaars

Op de vraag van Dymphna en Roos wat de BOS wil, als er - gedurende het werken aan de realisatie van het kunstwerk - duidelijk wordt dat een fontein niet haalbaar is, wordt geantwoord dat we dan switchen naar een ontwerp dat het uiterlijk heeft van een fontein. Maar we blijven zo lang mogelijk vasthouden aan een fontein.

Eisen die aan kunstenaars gesteld worden zijn:

·         Moeten met een deadline kunnen werken

·         Moeten een kunstwerk kunnen realiseren dat aan eisen (bijv windkracht) voldoet

·         Moeten gewend zijn “in opdracht van” te werken

·         Moeten met bewoners (inspraak) kunnen samenwerken

Dymphna en Roos kennen een kunstenaarsechtpaar dat gespecialiseerd is in keramiek (www.berkman-janssens.nl) en bekend is geworden van ondermeer Prorail. Zij stellen voor met dit ontwerpersduo in zee te gaan en geen wedstrijd voor 5 kunstenaars uit te schrijven.

Wel kan aan hen gevraagd worden om meerdere opties te ontwerpen, zodat de buurtbewoners kunnen kiezen. Vanuit de BOS wordt voorgesteld om eerst gesprekken met meerdere kunstenaars aan te gaan voordat we ons binden aan 1 ontwerper(duo). SKIB gaat op zoek naar een alternatieve kunstenaar die aan de voorwaarden voldoet.

 

Plan van Aanpak:

1.       We zijn het eens geworden over de symboliek van het kunstwerk en de plaats waar het kunstwerk kan komen te staan (zie bijlage)

2.       De BOS is akkoord dat SKIB het hele proces gaat begeleiden

3.       Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met SKIB

4.       Vervolgens start de actie om subsidie voor het kunstwerk te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan: Vestia, gemeente Den Haag, Fonds 1818

5.       Kunstenaars zoeken

 

Afspraken:

Actie

Door

1. Teneinde het eens te worden over de symboliek van het kunstwerk zullen foto’s gemaakt worden van bestaande kunstwerken en naar elkaar opgestuurd worden

Jan, Ramazan, Laurens, Surinder

2.  Bepalen wie de contactpersoon richting SKIB gaat worden

Jan, Ramazan, Laurens, Surinder

3. Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Dymphna, Roos

4. Samenwerkingsovereenkomst door bestuur BOS laten ondertekenen

Jan, Ramazan, Laurens, Surinder

5. Een format toezenden voor een projectplan

Dymphna, Roos

6. projectplan-format invullen

Jan, Ramazan, Laurens, Surinder

7. het aanschrijven van de fondsen

Dymphna, Roos

8. alternatieve kunstenaar zoeken die aan de voorwaarden voldoet

Dymphna, Roos

9. bezoeken kunstwerk in Rotterdam en bijbehorende kunstenaar

Dymphna, Roos

 

 

10. Volgende vergadering: 23 aug 18.30 Gebouw De Wissel

Dymphna, Roos, Jan, Ramazan, Laurens, Surinder

 

 

Kunstwerk in Spoorwijk

 

Doel

 

Spoorwijk is een wijk waarin mensen met veel verschillende nationaliteiten en culturen naast elkaar wonen. Lange tijd is het een achterstandswijk geweest met een kleine behuizing en veel armoede. Momenteel wordt de wijk compleet vernieuwd waarbij op 10% na alle huizen nieuw gebouwd worden. Dit heeft veel pijn opgeleverd voor mensen die gedwongen waren hun huizen (waar ze jaren in gewoond hadden) te verlaten. Langzaam maar zeker ontstaat een nieuwe wijk waarin weer veel verschillende nationaliteiten en culturen naast elkaar leven.

 

In het boek, dat uitgegeven is door de gemeente Den Haag onder de titel “Onderweg naar het Den Haag van morgen” is op bladzijde 55 ook al de wens geuit om in Spoorwijk een Integratiemonument op te richten. Daar wordt gevraagd om een gedenkteken, dat herinnert aan de gemeenschappelijke oorsprong van onze samenleving, zoals een kleurrijke fontein. Dit verlangen is gehonoreerd met een eervolle vermelding. Nu willen we een stap verder komen:

 

In deze nieuwe wijk is het goed om een kunstwerk te plaatsen dat aandacht geeft aan het bijzondere van deze wijk, namelijk dat de bewoners van Spoorwijk hebben laten zien, dat ze ondanks de verschillen in cultuur, elkaar steunen en vreedzaam naast elkaar wonen en leven.

 

 

Symboliek

 

De bevolking van Spoorwijk bestaat voornamelijk uit Marokkanen, Turken, Surinamers, Hollanders, Hindoestanen.

Het kunstwerk moet symbool staan voor:

§         De vernieuwing – de overgang van oud naar nieuw

§         Het elkaar nodig hebben – elkaar stimuleren en helpen

§         Het samenleven van verschillende nationaliteiten en culturen

§         De bron van leven, onze gemeenschappelijke oorsprong

Omdat het kunstwerk een appel moet doen aan de gemeenschappelijke oorsprong van onze samenleving, moet er een kleurrijke fontein in voorkomen.

Een eerste schets van het kunstwerk, zoals de initiatiefnemers dat voor ogen staan, wordt op bladzijde 2 gegeven.

 

 

Plaats

 

Als geschikte plaats voor het kunstwerk wordt gedacht aan het Alberdinck Thijmplein

 

 

Werkwijze

 

-          Er komt een wedstrijd waarbij 5 kunstenaars hun ideeën kunnen geven over een ontwerp van het kunstwerk en met een prijsopgave kunnen komen

-          Vervolgens start de actie om subsidie voor het kunstwerk te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan: Vestia, gemeente Den Haag, Fonds 1818

Laatste wijziging op: 24-08-2008 02:35